ออมสุข-วิสาหกิจเพื่อชุมชม

Type : Responsive, Company

Project Name : ออมสุข-วิสาหกิจเพื่อชุมชม
เจ้าของโครงการ : บริษัท ออมสุข วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
Project Desc : ความร่วมมือของมูลนิธิพุทธเศรษฐศาสตร์และ บริษัท บางจากฯ (มหาชน) เพื่อพัฒนามูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการตลาดเกษตรอินทรีย์ให้ครบวงจร

Live Preview

What We Do

  • Design
  • PHP
  • HTML / CSS
  • Javascript / jQuery