องค์กรที่ตั้งขึ้นโดยความร่วมมือของ มูลนิธิพุทธเศรษฐศาสตร์โดย
ท่าน ว.วชิรเมธี และ บริษัท บางจากฯ (มหาชน)เพื่อพัฒนามูลค่าเพิ่มและส่งเสริมการตลาดเกษตรอินทรีย์ให้ครบวงจรสนับสนุนให้เกษตรกรมีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพื่อเศรษฐกิจที่ยั่งยืนของชุมชน

What We Do :

  • Concept & Theme
  • Web Development
  • Watch Online : Click Here


Project Details

  • Category: Web Design
  • Client: ออมสุข-วิสาหกิจ
  • Location: Bangkok
  • Completed Date: 2017

Back Office